Naam en doel van de Stichting Cultuur aan de IJssel
De stichting Cultuur aan de IJssel  verzorgt vanaf 1 januari 2020 het culturele programma in het Van Cappellenhuis, oorspronkelijk een "oude mannen- en vrouwenhuis" aan de Dorpsstraat 164 in Capelle aan den IJssel en in de jaren 70 tot eind 90 de gemeentelijke Capelse Muziekschool. Daarnaast is de stichting betrokken bij de vier jaarlijkse schoolconcerten die het WOP-Middelwatering organiseert.

De stichting is bereikbaar via info@cultuuraandeijssel.nl of telefonisch via 010 450 8917.

Klik hier voor een uittreksel van de statuten

De naam waaronder de activiteiten op de schoolconcerten na, plaatsvinden is Het Van Cappellenhuis.

Samenstelling van en taakverdeling binnen het bestuur van de Stichting Cultuur aan de IJssel

Het bestuur van de Stichting Cultuur aan de IJssel bestaat uit Anne-Lise Zegwaard-Asbjørnsen
- voorzitter; Lex Cachet - secretaris; Dirk van Niekerk - penningmeester.

De stichting heeft de z.g. culturele ANBI-status.

Gegevens:
W
ebsite: cultuuraandeijssel.nl; nummer Kamer van Koophandel: 74757067; Rsin-nummer: 860015646; ANBI-status sinds 6 mei 2019. De stichting is btw-plichtig.

Governance

Stichting Cultuur aan de IJssel onderschrijft de richtlijnen van de governance-code cultuur. Zie  www.governancecodecultuur.nl.

De code Governance 2019

Waarde scheppen  voor en in de samenleving 

  De organisatie realiseert haar maatschappelijke doelstelling door culturele waarde te creëren, over  te dragen en/of te bewaren.

  De organisatie past de principes van de Governance  Code Cultuur toe en licht toe hoe zij dat heeft gedaan  (‘pas toe én leg uit’). De organisatie volgt de  aanbevelingen op en wijkt daar alleen gemotiveerd  van af (‘pas toe óf leg uit’).   

Integer en rolbewust handelen

  Bestuurders (en toezichthouders) zijn onafhankelijk en handelen integer. Zij zijn alert op belangenverstrengeling, vermijden ongewenste belangenverstrengeling en  gaan op een transparante en zorgvuldige wijze  om met tegenstrijdige belangen.

  Bestuurders (en toezichthouders) zijn zich bewust van  hun eigen rol en de onderlinge verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en  handelen daarnaar.

Zorgvuldig besturen

  Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene  en dagelijkse leiding, het functioneren en de resultaten van de organisatie.

  Het bestuur  gaat zorgvuldig en verantwoord om  met de mensen en de middelen van de organisatie. 

Goed toezicht uitoefenen

  De raad van toezicht  voert zijn toezichthoudende,  adviserende en werkgeversrol  op een professionele en  onafhankelijke wijze uit. (n.v.t. in verband met het toepassen van het bestuursmodel)

  De raad van toezicht is verantwoordelijk  voor zijn samenstelling en waarborgt daarbij  deskundigheid, diversiteit en  onafhankelijkheid. (n.v.t. in verband met het toepassen van het bestuursmodel)

Toelichting bestuur Stichting Cultuur aan de IJssel:

Vrijwilligersorganisatie

De organisatie is zo klein dat er geen sprake is van een Raad van toezicht-model (waarop de governance-code gebaseerd is), maar van een bestuur met andere vrijwilligers. De stichting heeft geen medewerkers in dienst. Er kan dus geen sprake zijn van goed werkgeverschap. Wel beoogt de stichting als vrijwilligersorganisatie te handelen overeenkomstig goed werkgeverschap. Dit betekent een heldere verdeling van de verantwoordelijkheden in de organisatie en een goed sociaal beleid voor alle betrokkenen bij de stichting. Er is geen sprake van beloning. Er wordt vooralsnog ook geen vrijwilligersvergoeding toegekend. Wel vindt vergoeding van aantoonbare kosten plaats. Mocht in de loop van de tijd daartoe wel worden overgegaan, zal dan eerst het te voeren beleid worden geformuleerd, vastgesteld door het bestuur en gepubliceerd. 

Geen financieel belang bestuurders en andere vrijwilligers

De bestuursleden van de stichting en de andere vrijwilligers hebben geen financiële belangen bij de activiteiten die de stichting organiseert.

 Actueel beleidsplan

In het beleidsplan is opgenomen dat voor een aantal functies gestreefd wordt naar uitvoering door professionals. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat dit op basis van inhuring zal gebeuren en niet via indiensttreding bij de stichting.

Klik hier voor het beleidsplan, inclusief de begroting.

Staat van Lasten en Baten

De stichting is opgericht in de loop van 2019, maar is werkelijk actief geworden op 1 januari 2020.

Lees hier de resultatenrekening 2023

Lees hier de staat van baten en lasten 2021

 Lees hier de staat van baten en lasten 2020

Lees hier de begroting 2022

Lees hier de begroting 2021

Lees hier het cultureel jaarverslag 2023 (in het Van Cappellenhuis)

Lees hier het verslag over de schoolconcerten 2023 van de Werkgroep Muziek van het WOP-Middelwatering, waarvoor de stichting een subsidie aangevraagd en verantwoord heeft.

Lees hier het cultureel jaarverslag over 2022 (in het Van Cappellenhuis)